Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

За фирмата

Фирма Динас АД е основана през 1973 година като единствения в страната завод за производство на силициеви огнеупорни тухли. В края на 90-те години на миналия век преустановихме дейността по производство на огнеупорни тухли компанията се преориентира в това да развие и модернизира кариерата за добив на кварцит край село Струпец гр Сливени внедри продуктите си в черната и цветната металургия. Желанието за диверсификация на дейността и добавяне на нови продукти в нашето портфолио доведе до започването на геологопроучвателни дейности за находища за скалнооблицовъчни материали през 2004 година.

Процесът на приватизацията през 1998 сложи началото на трансформацията на нашата компания. От тогава ние водим политика на инвестиции в нови и по ефективни технологии, опознаване на нови пазари, разработване на нови продукти, и подобряване на качеството на вече произвежданите. Нашето желание непрекъснато да усъвършенстваме и оптимизираме продуктите си и да бъдем близо до нашите клиенти е това което ни прави модерна и отговорна компания.

Находищата: Фирма Динас АД експлоатира находище за кварцит до село Струпец на 25 км западно от гр. Сливен. Суровината е уникална за страната с химическите и физикомеханични показатели по конкретно с високото си съдържание на силиций ниското ниво на останали примеси висока огнеупорност.

Качеството на кварцита ни позволява нашите продукти от трошени кварцов пясъци и по едри силициеви фракции успешно да се използват в редица приложения като: леярство, строителство, водна филтрация, минерални пълнители и др.

С решения на министерски съвет на Р. България в началото на 2012г на концесия бяха отдадени още две находища за скалнооблицовъчни материали - бигор и цветни декоративни гранити. Материалите са уникални за страната и предстои разработването на кариерите.

Производствената база: Производствената база на фирмата се намира в сърцето на индустриалната зона на гр. Сливен. Процесите по сушене, смилане, класифициране, смесване и опаковане се извършват тук.

 

“Динас” АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0112-C01 за проект „Разнообразяване на асортимента от продукти на Динас АД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 050 000 лв. (624 750 лв. - европейско и 110 250 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 12 месеца.

 

Проектът има за цел разширяване на производствения капацитет и разнообразяване на асортимента от продукти. Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • Производство на нови продукти;
  • Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
  • Навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина;
  • Подобряване на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция;
  • Осигоряване на  безопасни и здравословни условия на труд на служителите на предприятието.

 

В рамките на проекта ще бъде закупен и въведен в експлоатация челен колесен товарач с допълнително оборудване.


Copyright © 2012 www.dinas-bg.com; Всички права запазени