Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

“Динас” АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0112-C01 за проект „Разнообразяване на асортимента от продукти на Динас АД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 050 000 лв. (624 750 лв. - европейско и 110 250 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 12 месеца.

 

Проектът има за цел разширяване на производствения капацитет и разнообразяване на асортимента от продукти. Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • Производство на нови продукти;
  • Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
  • Навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина;
  • Подобряване на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция;
  • Осигоряване на  безопасни и здравословни условия на труд на служителите на предприятието.

 

В рамките на проекта ще бъде закупен и въведен в експлоатация челен колесен товарач с допълнително оборудване.


Copyright © 2012 www.dinas-bg.com; Всички права запазени